duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Boeken

PleisterplaatsenPleisterplaatsen die onderwijs en werkveld verbinden

Op reis | Taal & Cultuur | Pleisterplaatsen Praktijklandschappen | Innovaties in kennis

Dr. Ineke Delies & Fokko Bosker

Deze alternatieve reisgids toont in kort bestek de inspiratieplekken
in de regio’s waarin het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie werkzaam is. Zoals u als lezer en aspirant-reiziger van een reisgids mag verwachten bereidt de gids u niet alleen mentaal en fysiek voor op de reis, maar toont het ook daadwerkelijk plaatsen die de moeite waard zijn om nader kennis mee te maken. Zien en ervaren doen immers geloven, dat is een van de gevleugelde uitspraken van het lectoraat. Een handboek derhalve voor al doende leren in de praktijk. Het letterlijke hart van het boek biedt een overzicht van boeiende
en dynamische pleisterplaatsen. Dat zijn knooppunten waar de combinatiekracht tussen onderwijs, werkveld en overheden zichtbaar is en plekken die reizigers daadwerkelijk kunnen bezoeken.

De alternatieve, rijk geïllustreerde reisgids Pleisterpaatsen die onderwijs & werkveld verbinden biedt kort en bondig een overzicht van karakteristieke pleisterplaatsen waar leren en praktijk samenkomen, handvatten voor toepassing van de methodiek en een uitleg over de taal & cultuur van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie (winkelprijs €17,50)

Bestellen van dit boek kan met een mail naar ronald@ronaldboiten.nl o.v.v. naam en bezorgadres.

E-book

 

 

 

Verbindingskracht in vluchtige tijden | Connectivity in volatile times

Dr Ineke Delies

Interesse in het boek van de lezing van lector dr. Ineke Delies Verbindingskracht in vluchtige tijden (winkelprijs €15)?
Deze publicatie bevat persoonlijke & wetenschappelijk observaties en kanttekeningen bij twaalf jaar lectoraat en aanbevelingen voor de toekomst. De tekst is Engels/Nederlands.

Bestellen van dit boek kan met een mail naar ronald@ronaldboiten.nl o.v.v. naam en bezorgadres.

E-book NL E-book EN

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgverhalen als bruggen tussen beroepsonderwijs en werkveld nu en straks

Dr Ineke Delies & Fokko Bosker

Het zijn reizigers in praktijklandschappen, de 45 reisgenoten die in dit kleurrijke boek het verhaal vertellen van hun reis met het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie. De 14 partners uit het beroepsonderwijs en 31 partners uit het werkveld blikken terug op wat gerealiseerd is en kijken vooruit naar vervolgstappen die zij willen zetten. Het zijn verhalen over innovatieve verbindingen tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven en andere werkvelden. De opgedane kennis en ervaringen tonen een geschakeerd beeld over hoe het leren in de praktijk tot nieuwe inzichten en toepassingen leidt. De reportages vormen daarmee inspirerende en verassende stapstenen naar de toekomst.  En daarmee weten de 45 Vervolgverhalen bruggen te slaan die recht doen aan de erfenis van het lectoraat. Niet alleen voor nu, maar ook voor straks. Een pakkend reisverslag door afwisselende landschappen. Praktisch en inhoudelijk tegelijk.

In het kader van het Reflectie- en Ontwikkelprogramma 2020 en in de aanloop naar ons afsluitende congres op 3 december interviewden we 45 partners uit het beroepsonderwijs en het werkveld. Alle interviews zijn gebundeld in het E-Book “45 Vervolgverhalen als BRUGGEN tussen beroepsonderwijs en werkveld NU EN STRAKS”. Klik op een van de links om het E-book te lezen

E-book

E-book PDF

 

Verhalen over verbindingen | Stories about connections

Dr. Ineke Delies & Fokko Bosker

Vanaf de start in 2009 van het lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ is stelselmatig gewerkt aan het leggen van dwarsverbanden en de creatie van innovatieve samenwerkingsvormen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De vruchten van de veelkleurige initiatieven die de methodiek heeft opgeleverd zijn rijk en divers. ‘Verhalen over verbindingen’ is het verslag van een boeiende reis door on-bekende landschappen. Witte plekken zijn ingekleurd, terwijl nieuwe bestemmingen in kaart zijn gebracht.

Lector Ineke Delies beschrijft stap voor stap de ontwikkeling van het onder- zoek, daarna de resultaten en wat dit voor de onderwijsvernieuwing en het werkveld concreet heeft opgeleverd. Al doende lerend heeft het lectoraat
op succesvolle wijze sociaaleconomische innovatievraag-stukken uit de regio aangepakt. De kern van haar betoog bestaat uit interviews met docent/onder- zoekers en bedrijven die enthousiast vertellen over de ervaringen en opgedane prikkelende inzichten. ‘Verhalen over verbindingen’ geeft tevens de aanzet tot nieuwe vergezichten over lerende netwerken en de rol van verbindende leiders (zogenaamde ‘Conveners’) daarin.

Een verkenningstocht die nog lang niet ten einde is. Er is nog voldoende Terra Incognita om de nieuwsgierigheid te voeden. U wordt van harte uitgenodigd mee te gaan op reis door deze ‘Landscapes of Practice’.

E-book NL

 

From the start in 2009 of the professorship ‘Sustainable innovation in the regional knowledge economy’, the group has worked consistently on making connections and creating innovative partnership forms between vocational education and the business world. The fruit borne by the various initiatives of the methodology is rich and diverse. ‘Stories about connections’ is the report of a fascinating journey through uncharted landscapes. Blank spaces are filled, and new destinations are mapped.

Professor Ineke Delies provides a step by step description of the development of the research, followed by the results and how this has benefited the innova- tion of education and the professional world. Through learning by doing, the professorship has successfully dealt with socio-economic innovation problems from the region. The key to her argument consists of interviews with lecturers/ researchers and businesses that enthusiastically share their stories about the experiences and tantalising new insights gained. ‘Stories about connections’ also gives rise to new prospects on learning networks and the role of connecting leaders (also known as Conveners).

This is an exploration that is far from over. There is plenty of Terra Incognita left to feed our curiosity. You are warmly invited to join us on our journey through these ‘Landscapes of Practice’.

E-book EN

 

PUBLICATIES

– Delies, I. (2013): Multidisciplinaire samenwerking in de regio in Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2013. Uitgave van het NRIT Den Bosch, oktober 2013
– Delies, I. (2013): In de Verlenging. Terug- en vooruitblik 1e en 2e lectoraatsperiode. Deel 3 van de publicatiereeks van het lectoraat, uitgegeven door Alfa-college en Stenden University, Emmen, juni 2013
– Delies, I. (2015) Verbindingskracht & Combinatievermogen: dé basiskenmerken van succesvolle samenwerking beroepsonderwijs/bedrijfsleven. Bildungskalender 2016, Leusden ISW p.2 juni 2016.
– Delies, I. (2015). Grenzenloos verbinden en combineren. In H. Blom en C. Zantingh (red.). Rijnland in de Regio. Onderzoek en activiteiten van Stenden Hogeschool en het Alfa-college in de noordelijke Nederlands-Duitse grensregio. Leeuwarden/Groningen: Stenden Hogeschool en Alfa-college p. 47-69.
– Delies, I. (2017). Verhalen over verbindingen. Regionaal comakership.
Delies, I. en Bosker, F. ( 2020) ‘45 Vervolgverhalen als bruggen tussen beroepsonderwijs en werkveld, nu en straks.’ Leeuwarden/Groningen: Stenden hogeschool en ROC Alfacollege. Ook als E-book
verkrijgbaar
Delies, I. en Bosker, F. (2020), ‘Pleisterplaatsen die onderwijs & werkveld verbinden.’ Amersfoort: Boiten Boekprojecten. Ook als E-book te verkrijgen.
Delies, I. en Bosker, F. (red.) (2020) ’Verbindingskracht in vluchtige tijden.’ Amersfoort: Boiten Boekprojecten. Ook als E-book te verkrijgen.
Delies, I. en Bosker, F. (red.) (2020) ’Connectivity in volatile times.’ Amersfoort: Boiten Boekprojecten. Also available as an E-book.

PUBLICATIES VAN EN OVER HET LECTORAAT, EEN SELECTIE

 • Boerma, S. (2016). Informeel leren in de zorg. In: Onderwijs en Gezondheidszorg, 2(3), p. 30-33.
 • Bosker, F. (red) en Delies, I. (2012). ‘Samenwerking en innovatie brengen dynamiek in de Euregio.’ In: Internationaal ondernemen. Ondernemerschap met Nederlands-Noord-Duitse relaties. Publicatie van het kenniscentrum Sociale Innovatie, School of Business Stenden Hogeschool, mei 2012, Leeuwarden: Stenden University.
 • Bosker, F. (red.) (2014). Profielen van Partners, steunpilaren van innovatief kennisplatform IK Drenthe Toerisme en Recreatie, uitgave oktober 2014. Emmen: gemeente Emmen en lectoraat I. Delies.
 • Buit, H. (2014) ‘Studenten runnen zorgafdeling’ in: Dagblad van het Noorden artikel m.b.t. woonzorgcentrum Jannes van der Sleedenhuis, 26 augustus 2014.
 • Cardol, T. (2013). ‘HBO moet meer de werkvloer op.’ In: ScienceGuide, nummer 47, 20 november 2013. de Jonge, M. en Veldman, J. (2012). ’Wonen met zorg voor alle leeftijden’. In: “Wonen, Welzijn & Zorg”, publicatie van Healthy Ageing Network uit de HANNN-thema reeks n.a.v. symposium Zorg & Wonen i.s.m. de provincie Drenthe en het lectoraat. HANNN juni 2012, Groningen.
 • de Jong, M., & van Raders, A. G. (2015). Representing Sacred Objects in Ethnographic Museums: From Cabinet of Curiosities to Community Curation. Anthropology as a Driver for Tourism Research, p. 117-138.
 • de Jonge, M. en Veldman, J. (2012). ’Healthy Living Hotel, living in Meppel’. In: “Healthy Ageing. Practice and Innovation at the four universities of applied research in the northern Netherlands”. Uitgave t.b.v. (lectoraten)congres Healthy Ageing 8 november 2012. Groningen: Hanzehogeschool.
 • Delies, I. (2009). Verbinden & Combineren. Inaugurale rede. Leeuwarden en Groningen: Stenden Hogeschool en ROC Alfa-college.
 • Delies, I. (2009). Verbindingskracht & Combinatie-vermogen. Een empirisch onderzoek naar kennis-allianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven. Thesis. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 • Delies, I. (2010). ‘Dubbellectoraat: Hoe een ROC en een Hogeschool gezamenlijk en in comakership met het regionale bedrijfsleven komen tot de onderzoeksagenda van dit dubbellectoraat.’ Position paper en abstract, ORD-symposium te Enschede, 24 juni 2010. Enschede: Universiteit Twente.
 • Delies, I. (2010). ‘Grensverleggend onderwijs.’ In: congresverslag Bedrijfstakgroep ESB&I van de MBO Raad, Antwerpen 18 en 19 maart 2010. De Bilt: MBO Raad.
 • Delies, I. (2010). Studenten gebaat bij gelijk-waardige samenwerking bedrijfsleven en onderwijs. Blog op website Het Nieuwe Beroepsonderwijs, 18 maart 2010.
 • Delies, I. (2011). Halverwege. Partners en publicaties 2009 – 2011 lectoraat dr. Ineke Delies, een bloemlezing. Deel 2 in de reeks “Verbinden en Combineren”, publicaties van het lectoraat Ineke Delies. Groningen/Leeuwarden: Stenden Hogeschool en ROC Alfa- college.
 • Bosker, F. (red) en Delies, I. (2012). ‘Lectorate Sustainable innovation in the regional knowledge economy. Good relations important for Innovation’. In: GPS Global Positioning of the School of Leisure and Tourism Management. From data collection to scenario planning. school of Leisure and Tourism Management, Stenden Hogeschool University, januari 2012. Leeuwarden: Stenden University.
 • Delies, I. (2012). ‘Regional joint development research between secondary vocational educational institutions, higher professional education institutions and small and medium enterprises to forge new combinations of Care & Living.’ In: “Healthy Ageing. Practice and Innovation at the four universities of applied research in the northern Netherlands”. Uitgave t.b.v. (lectoraten)congres Healthy Ageing 8 november 2012. Groningen: Hanzehogeschool.
 • Delies, I. (2012). ‘Toekomstige ontwikkelingen: Healthy Lifestyle Hospitality.’ In: Wonen, Welzijn & Zorg” publicatie van Healthy Ageing Network uit de HANNN- thema reeks n.a.v. symposium Zorg & Wonen i.s.m. de provincie Drenthe en het lectoraat juni 2012. Groningen: HANNN.
 • Delies, I. (2013). In de Verlenging. Terug- en vooruitblik 1e en 2e lectoraatsperiode. Deel 3 in de reeks “Verbinden en Combineren”, publicaties van het lectoraat Ineke Delies. Groningen/Leeuwarden: Stenden Hogeschool en ROC Alfa- college.
 • Delies, I. (2013). ‘Multidisciplinaire samenwerking in de regio’ in: Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd. oktober 2013. Den Bosch: NRIT.
 • Delies, I. (2015). ‘Met Regionaal Comakership ontwikkel je enorme verbindings- en innovatiekracht.‘ In: Koers magazine, special Regionaal Comakership, p. 9-10. Groningen: ROC Alfa-college.
 • Delies, I. (2015). ‘Verbindingskracht & Combinatievermogen: dé basiskenmerken van succesvolle samenwerking beroepsonderwijs/ bedrijfsleven.’ In: Bildungskalender 2016, p. 2 juni 2016. Leusden: ISW.
 • Delies, I. (2015). ’Grenzenloos verbinden en combineren.’ In: H. Blom en C. Zantingh (red.). Rijnland in de Regio. Onderzoek en activiteiten van Stenden Hogeschool en het Alfa- college in de noordelijke Nederlands- Duitse grensregio. Leeuwarden/ Groningen: Stenden Hogeschool en Alfa-college p. 47-69.
 • Delies, I. & Zantingh, C. (2013). ‘Toerisme in Euregio krijgt door kenniskringen grensverleggende impulsen.’ In: Het Ondernemersbelang, nummer 2, mei 2013.
 • Delies, I. & Zantingh, C. (2013). ‘Grensverleggende impulsen aan toerisme in Drenthe en de regio Osnabrück.’ In: “Drenthe” 18 november 2013. Assen: Drenthe Magazine.
 • Delies, J. J., & Hendriksen, M. (2014) ‘Kwaliteit van leefomgeving.’ In: J. Veuger et al (red.). Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (pp 173-179) Groningen: Hanze Kenniscentra Noorderruimte.
 • Hendriksen, M. (2015). ‘Dorpszorg Midden Drenthe: Dorpsbewoners aan zet.’ In: Nieuwsbrief COE HA december 2015.
 • Hendriksen, M. & Veeneman, A. (2015). Eind-rapportage Innovatiearrangement ReCoMa- Lab. Ter beschikking gesteld aan stuurgroep ReCoMa-Lab, (landelijk) beschikbaar voor kennisdeling in het kader van Transfer voor belangstellende Onderwijs- instellingen mbo en hbo. Ede: Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO).
 • Hendriksen, M. & Verdijk, J. (2015). Evaluatie project Dorpszorg Midden Drenthe. Borger: Stuurgroep Dorpszorg Midden Drenthe.
 • Hofenk, H. G. (2015). ‘De gymleraar pakt de handschoen op! Naar een Europees initiatief dat inspeelt op de relatie van gezonde leefstijl en bewegingsonderwijs. ’ In: Lichamelijke Opvoeding nummer 9, Jaargang 103 oktober 2015.
 • Kasper, J. (2012). ‘Duurzame regionale samen-werking. Multi-disciplinaire keten Toerisme Zuid-Oost Drenthe.’ In: de reeks ETFI publicaties, november 2012. Leeuwarden: Stenden University.
 • Kasper, J (2013). ‘Naoberschap en regionale netwerken op het platteland.’ Uitgave van het lectoraat I. Delies i.s.m. het Hunebedcentrum en de provincie Drenthe juni 2013. Leeuwarden: Stenden University.
 • Kasper, J. (2012). Duurzame regionale samen-werking. Multi- disciplinaire keten Toerisme Zuid-Oost Drenthe in: de reeks ETFI publicaties, november 2012. Leeuwarden: Stenden University.
 • Kasper, J. en Klompmaker, H. (2015). ‘Over het Draagvlak van een Drentse Erfgoed Delta.’ Leeuwarden/Borger: Stenden Hogeschool/Hunebedcentrum.
 • Luimstra, S. H. (2015). ‘Gebruik de Wijsheid van wijkbewoners.’ In: Programma Gemeenten van de Toekomst. 26 februari 2015.
 • Oosthof, R. (2014). ‘ReCoMa-Lab: scholen en bedrijven stimuleren regionale economie.’ nieuwsbericht gepubliceerd op website Het Platform Beroepsonderwijs, 8 januari 2014.
 • Peters, S. (2014). ‘Breed waar het kan, smal waar het moet?’ In: Back Stage Magazine, tijdschrift van de MBO Raad. Woerden: MBO Raad.
 • Schaling, N. en Delies, I. (2010). ‘Leven lang leren is leuk.’ In: E-zine A+O Nieuws, tijdschrift Arbeidsmarkt en Opleiding Metalektro, januari 2010.
 • Snel, T. en Delies, I. (2009). ‘Regionale Kennis-allianties.’ In: Profiel Productions, nummer november 2009, thema nummer Kennis Delen.
 • Staas, A. (2009). ‘Ketenaanpak onderwijs-bedrijfsleven.’ In: Connectie 2009 Ondernemen met een hoofdletter H.
 • Staas, A. (2009). ’Uniek dubbellectoraat.’ In: Ondernemersmagazine Hoogeveen april 2009.
 • Veeneman A. & Hilverda E. (2015) “Het aan de praktijk getoetste onderwijsmodel tot nu toe.“ter beschikking gesteld aan de voorlopers en volgers van het ReCoMa-Lab, (landelijk) beschikbaar voor kennisdeling in het kader van Transfer voor belangstellende Onderwijsinstellingen mbo en hbo. (maart 2015).
 • Veeneman, A. (2015). Deelproject ReCoMa-Lab 2.0. Koers Magazine over regionaal comakership.
  P. 9., Oktober 2015 (tevens digitale uitgave), ter beschikking gesteld aan de partners en stakeholders van de deelprojecten rond regionaal Comakership.
 • Veeneman, A., Hofenk, H., Hendriksen, M & Janssen, E. (2016). Beschrijving Deelproject ReCoMa 2.0. In: Koers! Groningen: Alfa-college.
 • Veldman, J. (2013). ‘Kennismaken met elkaars beroep en werkwijze.’ In: Profiel nummer 6, september 2013. Vakblad voor het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Veldman, J. 2015). ‘Gezondheidorganisaties, Onderwijs en Recreatiebedrijven lanceren gezamenlijk Gezonde Leefstijl Vakanties. Voor iedereen die gezond ouder wil worden.’ In: Dagblad van het Noorden. 18 mei 2015.
 • Veldman, J. (2015). “Gezondheidorganisaties, Onderwijs en Recreatiebedrijven lanceren gezamenlijk Gezonde Leefstijl Vakanties. Voor iedereen die gezond ouder wil worden.” Flyer Landelijke Ledenservice Thuiszorg organisaties.
 • Veldman, J. (2015). Wilt u ook prettig en gezond leven combineren met een leuke vakantie? In: website ANBO. Binnengehaald
  mei 2015 op http://www. anbo.nl/ ledenvoordeel/uitstapjes/fitfun- healthy-lifestyle-vakanties.
 • Veldman, J. (2015). Gezonde leefstijlvakanties. In: Emmen. nr, 24 september 2015 p. 13.
 • Zantingh, C (2015). Grensoverschrijdend onderwijs in grensverleggend comakership. In: Alfa-college (red.) Doelbewust naar Buiten. Binnen gehaald 15 april 2015 van http://www.alfa-college. nl/doelbewust.
 • Wolters, H. (2013). ‘Ein Hauch Unendlichkeit. Der Hondsrug: Ein Landstrich in den Niederlanden will um deutsche Touristen werben‘ In: Neue Osnabrücker Zeitung, 23 november 2013. Osnabrück.
 • Zantingh, C. (2013). ‘Drents-Duitse toeristische samenwerking.’ In: Dagblad van het Noorden,
  1 oktober 2013.
 • Zantingh, C., Smit, L. Blom, H., (2015). ‘De grens als uitdaging en kans. Tweesporenbeleid nodig: van grenseffecten en afstemming van onderwijs op relevante sectoren.’ In: Rijnland in de Regio II inzichten op het gebied van grensoverschrijdend samenwerken in de noordelijke Nederlands-Duitse grensregio van Stenden Hogeschool en Alfa-college. Leeuwarden/Groningen: Stenden Hogeschool.
 • Zantingh, C. (2016). ‘Grensverleggende impulsen in Noord-Nederland en de regio Osnabrück.‘ In: Drenthe Magazine voorjaarseditie 2016 nummer 1 jaargang 12.
 • Zantingh, C. (2015). Grensoverschrijdend onderwijs in grensverleggend comakership. In: Magazine Doelbewust naar Buiten. p. 38. Groningen: Alfa-college.