test Leuk zo’n festival, maar vergeet de bewoners niet | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Het festivalseizoen zit er weer op! Voor velen het moment om de balans op te maken voor de toekomst; festivals zijn dan ook volop in het nieuws. In de Leeuwarder Courant (03-09-2018) werd bijvoorbeeld aandacht besteed aan de duurzaamheidsaspecten van festivals. Hoewel hier terecht aandacht voor is, zijn wij van mening dat duurzaamheid meer is dan alleen deze ‘groene’ maatregelen. Vaak wordt aan de sociale kant en daarmee de impacts die een festival heeft op de lokale gemeenschap te weinig aandacht besteed.

Er zitten uiteraard allerlei positieve kanten aan het organiseren van een festival; het zorgt voor reuring, het is goed voor de lokale economie, het zet een plek op de kaart en geeft bewoners een gevoel van eer en trots. Er zit echter ook een keerzijde aan, welke vaak over het hoofd wordt gezien. We hebben het dan niet alleen over geluidsnormen die worden overtreden, of over anti-sociaal gedrag van bezoekers, het gaat verder dan dat. Lokale bewoners hebben het gevoel hun leefomgeving kwijt te raken en willen deze terug.

Er is sprake van vele belangen (bijvoorbeeld van de lokale middenstand, de gemeente, natuurorganisaties, festival organisaties en natuurlijk bewoners) die vaak niet met elkaar overeenkomen. Het is de taak van de gemeente, als zijnde handhaver, al deze belangen af te wegen en met elkaar in balans te brengen. Echter, soms ontbreekt het aan een helder kader, een eenduidig evenementenbeleid, met als gevolg veel juridisch getouwtrek en evenveel frustratie.

Er wordt al het nodige ondernomen, maar een goed evenementbeleid gaat in onze ogen verder dan de simplistische en vrij technocratische maatregelen, zoals het wijzigen van een bestemmingsplan of het terugdraaien van de volumeknop. Het vergt een complexere aanpak waarbij bewoners en andere stakeholders gehoord en serieus genomen worden. Om de problematiek rond festivals aan te kunnen hebben gemeenten, en ook festivalorganisatoren, dan ook baat bij een vollediger scala aan instrumenten: een toetsingskader voor alle betrokkenen.

Daarom moet nu eerst de problematiek goed in kaart worden gebracht. Beleid dient immers gestoeld te zijn op objectieve gegevens en daarvoor is onderzoek nodig. NHL Stenden heeft met het European Tourism Futures Institute (ETFI) de expertise in huis hierbij te ondersteunen. ETFI is een toonaangevend instituut op het gebied van ‘overtourism’ en ‘visitor pressure’. Samen met Breda University en het Centre of Expertise Leisure Tourism Hospitality (CELTH) wordt momenteel een nationaal onderzoek naar de sociale impacts van festivals voorbereid. Enkele gemeenten die de problematiek rond festivals erkennen hebben reeds toegezegd te willen meewerken.

Drs. Martin Groters / martin.groters@stenden.com
Regiocoördinator/kenniskringlid regioteam Friesland samen met

Dr. Jasper Heslinga, Onderzoeker duurzaam toerisme, European Tourism Futures Institute (ETFI) / NHL Stenden University. Programma manager, Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH)